Ik sta wat later op, 16.oo. Inplaats van de
routine koffie / broodje / melk / medicijnen/
koffie ...... in pyama ..... maak ik mij klaar om
even naar buiten te gaan.
Waarom niet 'gewoon' in pyama ? ik weet het
niet. Dan word ik opgepakt als oude verwarde
man. Mijn toekomst zal op kortere termijn een
psychiatrische verzorging worden.
waarom ? ik weet het niet.

Ik moet even naar buiten om nu de vuilniszak
hoogstnoozakelijk in de container weg te
toveren. Ik kleed mij aan over mijn pyama heen.
dat ziet niemand. Een spijkerbroek met een
fabrieksmatig gemanifactured slijtage gat er
in. daar moet je extra voor betalen. Waarom ?
Dat is mode, dat weet ik.

En coltrui met een sigarettenvonk brandgat
zoals ik er wel zeven heb. ik heb ze ook met
twee en drie brandgaten. Ik heb ze ook zonder
brandgat. Voor de zondag en feestdagen.
Feestdagen zoals het bezoeken van de
supermarkt. Suzy met de sexy glimlach. Hoe ze
heet ? ik weet het niet.

Een overhemd waar achter  alle brandgaten
verdwijnen. Ik besluit onnodig het groene ski
jasje van mijn moeder aan te trekken. dat is een
tof jasje en kan zelfs in deze tijd nog wel als
hip gezien worden. Lang leve de jaren zestig.
Hoewel het sanitairder zou zijn even te
douchen, besprenkel ik mij met kruidvat
aftershave. Dat ruikt zo lekker in de lift.

ik kom niemand tegen. niet in de lift. niet in de
hal. Buiten is ook niemand. gedomesticeerde
witte duiven die niet wegvliegen kijken mij
vanuit de struiken nieuwsgierig aan. Er is geen
verkeer. Ik steek behoedzaam de straat over.
Een aanstormende fiets zal ik niet horen,
hopelijk wel tijdig zien. Er is geen fiets. Ik zie
geen mensen.

Terug in de hal zie ik niemand. Mijn postvak is
sinds minstens vier dagen nog steeds helemaal
leeg. Ik ga terug met de lift.
Ik zie niemand. Feitelijk had ik in pyama kunnen
gaan. Waarom niet ?  Ik weet het.
...........................................................
Terug in mijn apartement krijg ik visioenen
waaronder de geboorte van deze blog.

- wat als er helemaal niemand meer is in deze
wijk ? Is de supermarkt open en met mensen of
dicht zonder mensen ? Ik weet het niet. Suzy ?

- wat als er helemaal niemend meer is in de stad
? Rijden de bussen en trams nog ?
Ik weet het niet.

- Wat als er in dit land helemaal niemand meer
is ? - Wat als er op de wereld helemaal niemand
meer is ?

Moet ik graan gaan verbouwen in het grasveld
beneden om in leven te blijven ? Hoe doe je dat ;
graan verbouwen ?  Pigeon a la Alfredo ?
                         Ik weet het niet.

Je zou er een film van kunnen maken.
Ik weet het.
...................................................................
BOEK
scroll down
I get up a little later. Instead of the routine coffee /
sandwich / milk / medicine / coffee ...... in pajamas ..... I get
ready to go outside. Why not 'just' in pajamas? I do not
know. Then I get picked up as an old confused man. my
future will become psychiatric care in the elderly home.
why ? I do not know.

I just have to go outside to get the garbage bag to put away
in the container. I dress over my pajamas. nobody sees that.
A pair of jeans with a factory-made wear hole in it. you
have to pay extra for that. Why ? That's fashion, I know.

And turtleneck with a cigarette spark hole as I have seven.
I also have them with two and three burn holes. I also have
them without a burn hole. For the Sunday and public
holidays. Holidays such as visiting the supermarket.

A shirt that covers up all the burn holes.
I decide unnecessarily to put on my mother's green ski
jacket. that is a great jacket and can still be seen as hip
even today. Long live the sixties.
Although it would be more sanitary taking a shower, I
sprinkle myself with herb aftershave. That smells so good
in the elevator.

I don't meet anyone. not in the elevator. not in the hall.
There is no one outside either. Three white domesticated
white pigeons that don't fly away look at me curiously from
the bushes. There is no traffic. I cross the street carefully.
I will not hear a racing bike, hopefully see it in time. There
is no bicycle. I don't see any people.

Back in the hall I see no one. My mailbox has been
completely empty for at least four days. I'm going back
with the elevator. I see no one. In fact, I could have gone
into pajamas. Why not ?  I know.
.................................................. ...........
Back in my apartment I get visions including the birth of
this blog.

- what if there is no one else in this neighborhood? Is the
supermarket open and with people or closed without
people? I do not know.

- what if there is absolutely nobody left in the city? Are the
buses and trams still running? I do not know.

- What if there is nobody at all in this country?
- What if there is nobody at all in the world?

Do I have to grow grain in the field below to stay alive?
How do you do that ; grow grain?  Pigeons a la Alfredo >?
                                            I do not know.

You could make a movie of it. I know.